1.11.2021, Martin Babocký.

Finančná správa vydala stanovisko, z ktorého sa zdá, že podľa nej existuje viacero typov ETF fondov a nie všetky sú po držaní viac ako 1 rok daňovo oslobodené. Toto vyhlásenie rozvírilo investičné vody na Slovensku.

Celú túto situáciu som vysvetlil aj v tomto videu.

ETF fondy a ich zdaňovanie dnes

Súčasná prax nám hovorí, že ETF fondy sú obchodované na regulovanom trhu, teda na burze. Ak z nákupu ETF fondu máme kapitálový zisk a medzi nákupom a predajom fondu uplynie viac ako 1 rok, kapitáloý zisk je daňovo oslobodený. Vychádzame tu zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov fyzických osôb, paragraf 9, odsek k. Finančná správa svojim vyhlásením ale investorov na Slovensku zneistila.

Aktualizované: Finančná správa stanovisko zo svojej webovej stránky už stiahla, jej celé znenie bolo:


Otázka

Žiadate o zaujatie stanoviska vo veci zaradenia príjmu z predaja ETF fondov obchodovaných na burze, a to, či príjmy z predaja týchto fondov obchodovaných na burze je možné považovať za príjmy z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktoré  pri splnení podmienok  vymedzených v ustanovení §  9 ods. 1 písm. k) cit. zákona je možné považovať za príjmy oslobodené od dane fyzickej osoby, resp. ide o iný druh príjmov. 

O stanovisko k predmetnej problematike sme požiadali Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov (ďalej len „ministerstvo“). Zo  stanoviska ministerstva k danej problematike, ktoré nám bolo doručené elektronicky dňa 13.5.2021, uvádzame:

 Z diskusie so zástupcami Sekcie finančného trhu (ďalej len „SFT“), ako aj nimi pripraveného podkladu (materiálu) vyplýva, že ETF sú fondy, na ktorých účasť je reprezentovaná akciami. Výhodou týchto fondov je, že akcie ETF sú obchodované na  burzách cenných papierov. Každý ETF môže mať rôznu formu, t. j. môžu byť s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity (podľa SFT existuje 7 typov ETF štruktúr), a z tohto dôvodu aj rôzny daňový režim uplatňovaný na zdaňovanie príjmov plynúcich fondu, resp. zdaňovanie fondu samotného, v závislosti od daňových predpisov štátu, v ktorom je  ETF založený alebo zriadený. Spravidla väčšina ETF fondov je zriadená ako otvorený podielový fond (obdoba otvoreného podielového fondu ako v Slovenskej republike spravovaného správcom), na ktorom je účasť reprezentovaná akciami s tým rozdielom, že akcie ETF sa až na osobitné prípady (zrušenie ETF fondu) neredemujú voči fondu (neodpredávajú sa naspäť ETF fondu), ale investor spravidla realizuje výnos z tejto akcie prostredníctvom jej predaja na burzových trhoch.

 Práve vzhľadom na to, že tieto ETF fondy môžu mať rôznu štruktúru a rôzny daňový režim (fond môže, aj nemusí podliehať zdaneniu dane z príjmov) je ministerstvo toho názoru, že z pohľadu zákona  o dani z príjmov nie je možné zaujať jednoznačné stanovisko k danej otázke.

 Pri zaradení príjmu plynúceho z predaja ETF akcie ministerstvo odporúča daňovníkovi zistiť si bližšie informácie o ETF fonde, o jeho právnej subjektivite a jeho daňovom režime, či je možné tento fond považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí a následne v Slovenskej republike takýto príjem z predaja akcií posúdiť ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani  príjmov, ako je tomu v prípade predaja akcií na bežnej zdaňovanej obchodnej spoločnosti alebo či ide o obdobu podielového fondu v Slovenskej republike, ktorý nemá právnu subjektivitu, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, t. j., či uvedený predaj ETF akcií, hoci na burzových trhoch,  je možné pripodobniť – považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch, kedy by z pohľadu zákona o dani z príjmov išlo o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Každú situáciu preto ministerstvo odporúča riešiť individuálne v závislosti od štruktúry ETF fondu, jeho daňového režimu, pri zohľadnení aj zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a s cieľom zamedziť situáciám, kedy by mohlo dôjsť k nezdaňovaniu príjmov využitím práve tých odlišných prvkov, na strane fondu, ako aj na strane investora.

Zdroj: Finančná správa


Toto stanovisko je pomerne nejednoznačné, no určite znepokojujúce, pretože okrem iného z textu, zdá sa, vyplýva aj to, že existuje viacero typo ETF fondov a niektoré by mali podliehať dani z kapitálového zisku.

Na to vydala v reakcii vyhlásenie Asociácia obchodníkov s cennými papiermi:


Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len „AOCP“) v nadväznosti na zverejnené stanovisko Finančnej správy SR k otázke zdaňovania príjmov z predaja ETF predkladá verejnosti nasledovné vyjadrenie.

AOCP považuje predmetné stanovisko uverejnené na webovej stránke Finančnej správy SR za vecne nesprávne a v zjavnom rozpore s platným znením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a to z nasledovných dôvodov:

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že na príjem z predaja ETF prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu je možné aplikovať ustanovenie §9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, čo je v rozpore so závermi uvedenými v stanovisku Finančnej správy SR. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že napriek tomu, že stanovisko Finančnej správy SR nie je pre daňové subjekty právne záväzné, vyvolalo v radoch existujúcich príp. budúcich investorov a to najmä u bežných občanov pochybnosti a právnu neistotu. Dôsledky takéhoto zneistenia budú mať za následok zníženie už aj tak extrémne nízkej miery úspor obyvateľstva umiestňovaných do verejne obchodovateľných cenných papierov. Toto je v priamom rozpore s napĺňaním zámerov a cieľov Koncepcie rozvoja kapitálového trhu v SR, a podkopáva snahy o efektívnejšie umiestňovanie finančného majetku obyvateľstva v záujme zabezpečenia finančnej stability.

AOCP preto vyzýva finančnú správu na zmenu zverejneného stanoviska a to tak, aby bolo plne v súlade s platným znením zákona o dani z príjmov.

v Bratislave 22. októbra 2021

 Asociácia obchodníkov s cennými papiermi


Po tom, čo Finančná správa stanovisko zo svojho webu stiahla, si verejnosť vydýchla, no oči nám zostávajú na stpkách a budúcnosť zachovania statusu quo je neistá.

Bude mať zmysel investovať aj bez daňovej výhody?

Samozrejme, že bude mať zmysel investovať aj potom. Sú ľudia, ktorí hovoria: „Zaplatiť zo zisku daň 19%? To radšej nebudem investovať.“ Ja osobne takýmto vyhláseniam nerozumiem. Veď ak mám z investície zisk napr. 10 000 € a zaplatím z neho daň 19%, čo je 1 900 €, stále mi zostane 8 100 €, ktoré by som nemal, keby neinvestujem.

Veľa investorov tak na Slovensku ako aj v zahraničí si hovorí, že radšej budem držať svoje investície, ideálne až do času, kedy budú platiť výhodnejšie zákony a predaj z takejto investície urobím až potom. Pretože to, či zisk z investície daním, sa rieši až pri predaji, nie skôr.

Ako by sa štát mal stavať k investovaniu svojich občanov?

Myslíme si, že v dobe, kedy sa štát o svojich občanov v plnej miere na dôchodku nepostará, by im ich dlhodobé investície nemal zdaňovať. Aktuálne platí, že dôchodok, ktorý občan po nástupe na dôchodok začne dostávať, je vo výške 43% jeho priemernej mzdy. Čiže ak ste doteraz zarábali 1500 €, podľa tohto výpočtu sa môžete pripraviť na cca 645 € (vstupuje do toho samozrejme viac premenných, no vo všeobecnosti sa pohybujeme na týchto úrovniach).

Všetci pravdepodobne vieme, že investovať by sme mali. To ako bude naša budúcnosť po finančnej stránke vyzerať, je výhradne v našich rukách. Ak by sa aj stalo, že niektorá vláda by zisky z ETF fondov začala zdaňovať, s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jednať o zisky od zdaňovacieho obdobia nasledujúcom po období, v ktorom by bol prijatý takýto zákon. Teda ak by takýto zákon bol prijatý v novembri 2021, zákon by mal začať platiť až od roku 2022 a na „star“é investície by sa vzťahovať nemal. Stále ale platí, že zdaňovanie sa rieši až pri predaji a s odpredajom investícií môžeme jednoducho počkať na lepšie podmienky.

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.